PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

PRAVIDLA  SOUTĚŽE „FOTO SOUTĚŽ S KRCHLEBSKÝM KOLÁČEM"
 
 
1. Pořadatel:
Pořadatelem soutěže je FIRMA KRCHLEBSKÉ KOLÁČE (dále jen "Pořadatel")
Veškeré dotazy a připomínky k soutěži můžete zasílat na e-mail: 
soutezkolace@seznam.cz, popřípadě na tel.: +420 379 492 720
 
2. Termín trvání soutěže:
Soutěž „FOTO SOUTĚŽ S KRCHLEBSKÝM KOLÁČEM" probíhá od 15.7.2015 do 31.8.2015 na internetových stránkách www.krchlebskekolace.cz a je rozdělena do dvou kol.
 
První kolo: od 15.7.2015 do 15.8.2015 (do 17:00 hod) - možnost zasílat fotografie do soutěže.
 
Druhé kolo: od 16.8.2015 do 31.8.2015 (do 17:00 hod) - hlasování.
 
3. Účastníci soutěže:
Soutěže se může účastnit jakákoli fyzická osoba starší 18 let (dále také „účastník" nebo „soutěžící"), která splní všechny níže uvedené podmínky. Soutěže se nesmí účastnit zaměstnanci KRCHLEBSKÉ KOLÁČE
 
4. Podmínky účasti v soutěži:
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle fotografii na e-mail: soutezkolace@seznam.cz
Do e-mailu pak vyplní své jméno a příjmení a případně popis fotky (popis není podmínkou).
Fotografii musí mít minimální rozlišení 1024 x 768 px.
Zaslaná fotografie musí splňovat téma dané soutěže. Fotografie, které nesplňují zadání budou automaticky mazány.
Zasláním fotografie autor souhlasí se zveřejněním fotografie na webu
 
5. Zasláním fotografie účastník prohlašuje, že:
je autorem dané fotografie a že má neomezená práva poskytovat práva dalšího užití 
v neomezeném rozsahu
osoby zachycené na vloženém snímku souhlasí se zveřejněním tohoto snímku na internetovém portálu www.krchlebskekolace.cz a www.facebook.com/krchlebskekolace
na vložené fotografii neváznou práva třetí strany
 
6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které:
neodpovídají zadanému tématu
obsahují prvky násilí či erotické prvky, nebo jsou jinak vrozporu sdobrými mravy
mohou poškodit dobré jméno společnosti KRCHLEBSKÉ KOLÁČE
u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže. O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel.
 
7. Vyhodnocení soutěže:
Porota vybere 10 fotografií, o kterých se rozhodne ve veřejném hlasování.
O výhercích z vybraných fotografií rozhodují sami návštěvníci webu www.facebook.com/krchlebskekolace udělením LIKE k dané fotografii.  Fotografie k hlasování budou zpřístupněny na www.facebook.com/krchlebskekolace
Ceny získají první 3 fotografie s nejvyšším počtem LIKE
 
8. Oznámení a předání výhry:
Výhry budou výhercům oznámeny pomocí e-mailu nejpozději do 14 dnů od ukončení hlasování v soutěži. Výherce bude následně informován o dalším postupu předání výhry.
Na způsobu předání se dohodnou organizátor a výherce. Pokud výherce nebude reagovat na e-mail do 2 týdnů od oznámení o výhře, ztrácí nárok na výhru.
Pokud ani jeden z výherců v daném časovém období nesplní dané požadavky, výhra propadá organizátorovi.
Jednotlivé výhry budou výhercům předány osobně v Krchlebech v místě firmy.
 
9. Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Zasláním fotografie  do soutěže vyjadřuje účastník soutěže svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním svých osobních údajů za účelem realizace v soutěži, vyhlášené na www.krchlebskekolace.cz   včetně průzkumu trhu, jeho analýz, a k nabízení výrobků a služeb a účasti na dalších akcích. Souhlas zahrnuje též zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Údaje jsou účastníkem soutěže poskytovány dobrovolně a svůj souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů písemně odvolat.
Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli bezplatných souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení v souvislosti s prezentací výsledků soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele na dobu 3 let od poskytnutí souhlasu.
Účastník soutěže má v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora a/nebo pořadatele soutěže.
Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je pořadatel soutěže a organizátor soutěže je zpracovatelem. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou v souladu s jeho souhlasem a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů být předány jinému správci, a to pro účely jejich zpracování způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům.
 
10. Ostatní podmínky soutěže:
Účastí v soutěži a/nebo poskytnutím osobních údajů do soutěže se soutěžící zavazuje dodržovat všechna její pravidla a podmínky, a pro případ, že v soutěži vyhraje, dává organizátorovi a pořadateli soutěže svůj výslovný souhlas ke zveřejnění svého jména a příjmení a k pořízení a zveřejňování obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů, týkajících se jeho osoby, to vše v souvislosti se soutěží, bezplatně a bez omezení času, území, místa a způsobu zveřejnění.
Soutěžící bude ze soutěže vyloučen v případě, že pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na podvodné nebo nekalé jednání ze strany soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla soutěžícímu k získání výhry, případně jednání, které je v rozporu se soutěžními pravidly. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také účastník, který neuvede všechny osobní nebo jiné povinné údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení účastníka ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru nevzniká.
Soutěžící nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži ani jiné výhry, ani nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora či pořadatele soutěže než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Organizátor ani pořadatel soutěže neodpovídají za případné vady výhry.
Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno.
 
11. Závěrečná ustanovení:
Sociální síť Facebook není pořadatelem soutěže a není s ní žádným způsobem spojena.
Zasláním fotografií do soutěže uživatel souhlasí s podmínkami soutěže.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či konkrétní ceny soutěže nebo soutěž bez udání důvodu pozastavit či zrušit.
Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit uvedené výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.
Soutěž a vztahy mezi soutěžícím, pořadatelem a organizátorem soutěže se řídí právním řádem České republiky.